maandag 23 januari 2012

De Welmanweg


In het buitengebied van Lonneker (gemeente Enschede) liggen de wortels van de familie Welman. Voor zover bekend, aan de Welmanweg, welke sinds begin 1700 genoemd is naar erve Welman. De basis waar het oorspronkelijke huis stond en waar tegenwoordig nog twee leden van de familie woonachtig zijn.
Volgens de gevonden historie betrof het een boerderij met knechten en dienstmeiden. Een boer met een ‘eigen weg’ en ‘verboden voor onbevoegden’. De weg is smal, bollend, deels een zandweg, deels verhard en voorzien van oude eiken. Het betreft een rustig gebied, met aan weerszijden enkele maïsvelden. Ten noorden ligt het Haags bos (klein wandelgebied) en aan de westkant het voormalig vliegveld Twente. Liggend in Oost Nederland, niet ver van de Duitse grens.
Op oude plattegronden, van vóór het jaar 1700, staat de Welmanweg al getekend en beschreven. De kans is aanwezig dat de familie Welman al veel eerder woonachtig was op dit terrein, maar uit voorlopig onderzoek is dat nog niet gebleken.
  
The Welmanroad
In the outside area of Lonneker (municipality of Enschede) are the roots of the family Welman. Where known, the Welmanroad, which is called since the beginning of 1700 to farmer Welman. The base where the original house were standing and where today still two members of the family are residing.
According to the history found was a farm with servants and service girls. A farmer with a ' own way ' and ' prohibited unauthorized '. The road is narrow, spherical, a dirt road, partly paved and partly equipped with old oak. It is a quiet area, with both sides some maize fields. To the North lies the Hague bos (small hiking area) and on the west side the former airport Twente. Lying in East Netherlands, not far from the German border.
On old maps, of the State before the year 1700, Welmanroad already signed and described. The chance is there, that the Welman family was living in this area much earlier, but from preliminary investigation is not yet proved.

Die Welmanstraße
Im Außenbereich des Lonneker (Gemeinde Enschede) sind die Wurzeln der Familie Welman. Soweit bekannt, die Welmanstraße, die seit Anfang 1700 bis Erve Welman aufgerufen wird. Der Base, wo das ursprüngliche Haus Stand und wo heute noch zwei Mitglieder der Familie, befinden sich.
Nach war der Geschichte gefunden eine Farm mit Diener und Service-Mädchen. Ein Landwirt mit 'eigenen Straße' und 'verboten nicht autorisierte'. Die Straße ist schmal, sphärisch, unbefestigte Straße, teilweise asphaltierten und teilweise ausgestattet mit alten Eichen. Es ist ruhig, mit beiden Seiten einige Mais Felder. Im Norden liegt die Haager  Wald (kleine Wandergebiet) und im Westen die ehemaligen Flughafens Twente. In East Niederlande, nicht weit von der deutschen Grenze.
In alten Karten von den Zustand vor dem Jahr 1700 Welmanstraße bereits unterzeichnet und beschrieben. Die Chance besteht, dass die Welman Familie in diesem Bereich viel früher lebte, aber von Ermittlungsverfahren ist nicht noch erwiesen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten